• 1 เป้าหมายการออกแบบและเทคโนโลยี..
  เป้าหมายของสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม บูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ อย่างเหมาะสม เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • 2 About Thailand 4.0....
  การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากเวอร์ชั่น 3.0 เป็นเวอร์ชั่น 4.0 หรือจากประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยการผลิต "เชิงอุตสาหกรรมหนัก" ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย "เทคโนโลยีและนวัตกรรม" เพื่อหนีกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ที่ไทยติดอยู่เป็นเวลานาน คือ พิมพ์เขียวที่รัฐบาลกางขึ้นบนโต๊ะ และวางเป้าหมายที่จะปรับโครงสร้างประเทศให้ก้าวสู่ยุค 4.0 ภายใน 3-5 ปีนับจากนี้
 • 3 กลยุทธ์โรงเรียนเขาชัยสน
  กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล.......
 • 4 วิสัยทัศน์ โรงเรียนเขาชัยสน
  ภายในปี 2563 โรงเรีียนเขาชัยสนเป็นโรงเรียนที่ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน เป็นโรงเรียนระดับอำเภอชั้นนำ พัฒนาสู่มาตรฐานสากล ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...
 • 5 About Thailand 4.0....
  หัวใจสำคัญของประเทศไทยในยุค 4.0 คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม แบะเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าภาคบริการมากขึ้น...
baner

เนื้อหาสาระ/รายละเอียดรายวิชา ง 23243

==>  เข้าเช็คเวลาเรียน  ชั้น ม. 3/3(สำหรับครู)

==>  เข้าเช็คเวลาเรียน  ชั้น ม. 3/4 (สำหรับครู)

**************************************************

1. แบบทดสอบก่อนเรียน     ง 23243                          ชั้น ม. 3/3  โดย...คลิกที่นี่... 

                                                                                 ชั้น ม. 3/4  โดย...คลิกที่นี่... 

*************************************************************

**************************************************

2. เข้าห้องเรียน (ClassRoom)    ง 23243                 ชั้น ม. 3/3  โดย...คลิกที่นี่... 

                                                                                                   ชั้น ม. 3/4  โดย...คลิกที่นี่... 

*************************************************************

**************************************************

3. แบบทดสอบหลังเรียน     ง 23243                        ชั้น ม. 3/3  โดย...คลิกที่นี่... 

                                                                              ชั้น ม. 3/4  โดย...คลิกที่นี่... 

*************************************************************

 กิจกรรม/ใบงาน/ทดสอบ/งานที่ 1   

กิจกรรม/ใบงาน/ทดสอบ/งานที่ 2    

กิจกรรม/ใบงาน/ทดสอบ/งานที่ 3      

กิจกรรม/ใบงาน/ทดสอบ/งานที่ 4      

กิจกรรม/ใบงาน/ทดสอบ/งานที่ 5   

กิจกรรม/ใบงาน/ทดสอบ/งานที่ 6     

กิจกรรม/ใบงาน/ทดสอบ/งานที่ 7      คลิกดูคะแนนที่นี่..  (สมุดบันทึกนักเรียน)

กิจกรรม/ใบงาน/ทดสอบ/งานที่ 8      คลิกดูคะแนนที่นี่..  (บันทึกเวลาเรียน)

กิจกรรม/ใบงาน/ทดสอบ/งานที่ 9      คลิกดูคะแนนที่นี่..  (พฤติกรรมนักเรียน)

Copyright © 2019. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg