• 1 เป้าหมายการออกแบบและเทคโนโลยี..
  เป้าหมายของสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม บูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ อย่างเหมาะสม เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • 2 About Thailand 4.0....
  การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากเวอร์ชั่น 3.0 เป็นเวอร์ชั่น 4.0 หรือจากประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยการผลิต "เชิงอุตสาหกรรมหนัก" ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย "เทคโนโลยีและนวัตกรรม" เพื่อหนีกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ที่ไทยติดอยู่เป็นเวลานาน คือ พิมพ์เขียวที่รัฐบาลกางขึ้นบนโต๊ะ และวางเป้าหมายที่จะปรับโครงสร้างประเทศให้ก้าวสู่ยุค 4.0 ภายใน 3-5 ปีนับจากนี้
 • 3 กลยุทธ์โรงเรียนเขาชัยสน
  กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล.......
 • 4 วิสัยทัศน์ โรงเรียนเขาชัยสน
  ภายในปี 2563 โรงเรีียนเขาชัยสนเป็นโรงเรียนที่ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน เป็นโรงเรียนระดับอำเภอชั้นนำ พัฒนาสู่มาตรฐานสากล ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...
 • 5 About Thailand 4.0....
  หัวใจสำคัญของประเทศไทยในยุค 4.0 คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม แบะเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าภาคบริการมากขึ้น...
baner

คำอธิบายรายวิชา/มาตรฐานตัวชี้วัด

                                                                             คำอธิบายรายวิชา

                 รหัส  ว ๒๑๒๐๕   วิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณ    กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๒    เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง   จำนวน   ๑.๐ หน่วยกิต

 

        ศึกษาหลักการของตารางทำงาน  การคำนวณบนตารางทำงาน  รูปแบบของงานที่อยู่บนตารางทำงาน  การป้อนข้อมูล  การแก้ไขข้อมูล การเก็บข้อมูลลงแฟ้มข้อมูล การเรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลมาดำเนินการ  การจัดรูปแบบชิ้นงาน  การพิมพ์  การสร้างกราฟ  ฟังก์ชันการคำนวณ และฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ปฏิบัติการสร้างงานบนตารางทำงาน  ป้อนข้อมูล  แก้ไขข้อมูล เก็บข้อมูลลงแฟ้มข้อมูล เรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลมาดำเนินการ  จัดรูปแบบชิ้นงาน สร้างกราฟ  ใช้ฟังก์ชันการคำนวณ และฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ประยุกต์ตารางทำงานในงานต่าง ๆ

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตารางทำงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ โดยใช้ทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ ปรับปรุงประเมินผล เกี่ยวกับงาน จนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่องานที่ทำ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เป็นพื้นฐาน  ได้แก่  ความขยัน  ซื่อสัตย์  ประหยัด  อดออม มุ่งมั่น และอดทน ใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

๑.    อธิบายหลักการพื้นฐานตารางทำงาน

๒.     อธิบายหลักการทำงานพื้นฐานโปรแกรมตารางทำงาน

๓.    สามารถนำข้อมูลมาจัดกระทำในตารางทำงานได้

๔.    สามารถใช้โปรแกรม Excelในการคำนวณได้ 

๕.    ใช้โปรแกรม Excel ในการนำเสนองานด้านกราฟิกได้ 

๖.    สามารถประยุกต์การทำงานในด้านต่าง ๆ อย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ

รวมทั้งหมด  ๖  ผลการเรียนรู้

Copyright © 2019. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg