• 1 เป้าหมายการออกแบบและเทคโนโลยี..
  เป้าหมายของสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม บูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ อย่างเหมาะสม เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • 2 About Thailand 4.0....
  การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากเวอร์ชั่น 3.0 เป็นเวอร์ชั่น 4.0 หรือจากประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยการผลิต "เชิงอุตสาหกรรมหนัก" ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย "เทคโนโลยีและนวัตกรรม" เพื่อหนีกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ที่ไทยติดอยู่เป็นเวลานาน คือ พิมพ์เขียวที่รัฐบาลกางขึ้นบนโต๊ะ และวางเป้าหมายที่จะปรับโครงสร้างประเทศให้ก้าวสู่ยุค 4.0 ภายใน 3-5 ปีนับจากนี้
 • 3 กลยุทธ์โรงเรียนเขาชัยสน
  กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล.......
 • 4 วิสัยทัศน์ โรงเรียนเขาชัยสน
  ภายในปี 2563 โรงเรีียนเขาชัยสนเป็นโรงเรียนที่ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน เป็นโรงเรียนระดับอำเภอชั้นนำ พัฒนาสู่มาตรฐานสากล ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...
 • 5 About Thailand 4.0....
  หัวใจสำคัญของประเทศไทยในยุค 4.0 คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม แบะเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าภาคบริการมากขึ้น...
baner

หน่วยการเรียนรู้

 

                                                                            คำอธิบายรายวิชา

ง 22102  การสร้างและตกแต่งภาพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                                     ภาคเรียนที่ 2           ปีการศึกษา 2561

เวลา  40  ชั่วโมง                                           จำนวน  1.0  หน่วยกิต

           

ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการ วิธีการออกแบบกราฟิก ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงคำสั่งที่สำคัญในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกในโปรแกรม Adobe Photoshop ได้อย่างชำนาญ การนำภาพจากแหล่งภาพต่างๆมาสร้างสรรค์งานกราฟิกให้มีจินตนาการตามความคิดริเริ่มทั้งยังศึกษาหลักการออกแบบเทคนิคการใช้โปรแกรมการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้จากเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อนนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งาน ปฏิบัติการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ทั้งการตกแต่งภาพและออกแบบตัวอักษรด้วยความชำนาญ และมืออาชีพสามารถออกแบบงานกราฟิกเพื่อเผยสู่สาธารณะชนได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

          ๑.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมตกแต่งภาพ( Photoshop)

          ๒.สามารถทราบถึงรายละเอียดและวิธีการตกแต่งตัวอักษรและข้อความได้

          ๓.สามารถทราบรายละเอียดและหน้าที่ของอุปกรณ์ในโปรแกรม Photoshop ได้

          ๔.สามารถออกแบบและวางแผนการตกแต่งภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการได้

          ๕.สามารถตกแต่งตัวอักษรและข้อความให้มีลักษณะตรงตามที่กำหนดได้

          ๖.สามารถนำความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Photoshop มาใช้งานด้านต่างๆ ได้

          ๗.สามารถใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้นได้

          ๘.สามารถนำโปรแกรม Photoshop ไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้

          ๙.สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับของห้องคอมพิวเตอร์ได้

          ๑๐. มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองในแต่ละชิ้น

          ๑๑.สามารถใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี

          รวม ๑๑ ข้อ

Copyright © 2019. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg