• 1 เป้าหมายการออกแบบและเทคโนโลยี..
  เป้าหมายของสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม บูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ อย่างเหมาะสม เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • 2 About Thailand 4.0....
  การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากเวอร์ชั่น 3.0 เป็นเวอร์ชั่น 4.0 หรือจากประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยการผลิต "เชิงอุตสาหกรรมหนัก" ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย "เทคโนโลยีและนวัตกรรม" เพื่อหนีกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ที่ไทยติดอยู่เป็นเวลานาน คือ พิมพ์เขียวที่รัฐบาลกางขึ้นบนโต๊ะ และวางเป้าหมายที่จะปรับโครงสร้างประเทศให้ก้าวสู่ยุค 4.0 ภายใน 3-5 ปีนับจากนี้
 • 3 กลยุทธ์โรงเรียนเขาชัยสน
  กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล.......
 • 4 วิสัยทัศน์ โรงเรียนเขาชัยสน
  ภายในปี 2563 โรงเรีียนเขาชัยสนเป็นโรงเรียนที่ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน เป็นโรงเรียนระดับอำเภอชั้นนำ พัฒนาสู่มาตรฐานสากล ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...
 • 5 About Thailand 4.0....
  หัวใจสำคัญของประเทศไทยในยุค 4.0 คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม แบะเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าภาคบริการมากขึ้น...
baner

หน่วยการเรียนรู้

 

                                                                  ค ําอธิบํายรํายวิชําพื้นฐํานวิทยําศําสตร์

        เทคโนโลยี (กํารออกแบบและเทคโนโลยี) กลุ่มสําระกํารเรียนรู้วิทยําศําสตร์    ชั้น มัธยมศึกษําปีที่ 2 เวลํา 20 ชั่วโมง

          ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ตลอดจนคาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยี
ในอนาคต เลือกใช้เทคโนโลยีโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้
ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาใน
ชุมชนหรือท้องถิ่นในด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การเกษตรและอาหาร และสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดย
ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และปลอดภัย

ตัวชี้วัด
ว 4.1 เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)

1. คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี โดยค านึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่น สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็นภายใต้เงื่อนไข
และทรัพยากรที่มีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนขั้นตอนการท างานและ
ด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
4. ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ภายใต้กรอบเงื่อนไข พร้อมทั้งหา
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา
5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
                  รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด

                                                     

Copyright © 2019. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg