• 1 เป้าหมายการออกแบบและเทคโนโลยี..
  เป้าหมายของสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม บูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ อย่างเหมาะสม เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • 2 About Thailand 4.0....
  การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากเวอร์ชั่น 3.0 เป็นเวอร์ชั่น 4.0 หรือจากประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยการผลิต "เชิงอุตสาหกรรมหนัก" ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย "เทคโนโลยีและนวัตกรรม" เพื่อหนีกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ที่ไทยติดอยู่เป็นเวลานาน คือ พิมพ์เขียวที่รัฐบาลกางขึ้นบนโต๊ะ และวางเป้าหมายที่จะปรับโครงสร้างประเทศให้ก้าวสู่ยุค 4.0 ภายใน 3-5 ปีนับจากนี้
 • 3 กลยุทธ์โรงเรียนเขาชัยสน
  กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล.......
 • 4 วิสัยทัศน์ โรงเรียนเขาชัยสน
  ภายในปี 2563 โรงเรีียนเขาชัยสนเป็นโรงเรียนที่ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน เป็นโรงเรียนระดับอำเภอชั้นนำ พัฒนาสู่มาตรฐานสากล ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...
 • 5 About Thailand 4.0....
  หัวใจสำคัญของประเทศไทยในยุค 4.0 คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม แบะเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าภาคบริการมากขึ้น...
baner

คำอธิบายรายวิชา ง 23243 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์3

                                                          คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา คอมพิวเตอร์ สร้างสรรค์3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักการ ความสำคัญ ขั้นตอนของการออกแบบเว็บไซต์ ประโยชน์ของโปรแกรมออกแบบเว็บไซต์ การเรียกใช้งานโปรแกรม หน้าต่างของโปรแกรม การใช้คำสั่งในโปรแกรม การใช้เครื่องมือในการออกแบบ การจัดและตกแต่งข้อความ การจัดการภาพกราฟิก การใช้งานเลเยอร์เกี่ยวกับเว็บไชต์และโครงสร้างของเว็บไซต์ โดยการปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและการเขียนโปรแกรมภาษาได้อย่างถูกวิธีและอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการออกแบบเว็บไซต์โดยสามารถใช้งานกับเฟรม การทำงานกับตาราง การออกแบบและสร้างจุดเชื่อมโยง การออกแบบปุ่มคลิก การนำไฟล์จากโปรแกรมอื่นมาใช้งาน การจัดตั้งและเผยแพร่เว็บไซต์กระบวนการออกแบบและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์โครงสร้างและไวยากรณ์ของโปรแกรมและภาษา หรือกระบวนการการใช้เครื่องมือการสร้างเว็บไซต์การออกแบบและกำหนดส่วนประกอบที่จำเป็นของเว็บไซต์ได้ถูกต้องและเหมาะสม ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและโปรแกรมภาษาออกแบบและสร้างเว็บไซต์ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้โปรแกรมภาษาเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์จากจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำเสนองานต่างๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า

ผลการเรียนรู้

 1. ผู้เรียนอธิบายความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างเว็บไชต์
 2. ผู้เรียนนำเสนอกระบวนการออกแบบและสร้างเว็บไซต์
 3. ผู้เรียนเขียนกระบวนการออกแบบและโครงสร้างการท างานของเว็บไซต์
 4. ผู้เรียนออกแบบและกำหนดส่วนประกอบสำคัญของเว็บไซต์ได้ถูกต้องและเหมาะสม
Copyright © 2019. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg